جستجو مناقصه ها راهنما

موضوع تاریخ برگزاری انتخاب از تقویم
از تاریخ انتخاب از تقویم تا تاریخ انتخاب از تقویم
رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت فرآورده های لبنی رضوی مناقصه عمومی مواد اولیه و بسته بندی فرمهای شماره 1 1395/9/6 1395/8/25 1395/9/7
2 شرکت فرآورده های لبنی رضوی مناقصه عمومی مواد اولیه و بسته بندی فرمهای شماره 2 1395/9/6 1395/8/25 1395/9/7
3 شرکت فرآورده های لبنی رضوی مناقصه عمومی مواد اولیه و بسته بندی فرمهای شماره 3 1395/9/6 1395/8/25 1395/9/7
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد