جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه برداشت محصول ذرت علوفه ای 1397/7/4 1397/6/24 1397/7/4
2 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه حمل محصول ذرت علوفه ای 1397/7/4 1397/6/24 1397/7/4
3 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین سینی نشاء 1397/6/24 1397/6/17 1397/6/24
4 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خرید بذر یونجه رقم همدانی وکود اسید هیومیک گرانوله 1397/6/21 1397/6/14 1397/6/21
5 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه خرید نوار تیپ 1397/6/20 1397/6/13 1397/6/24
6 شرکت کشت و صنعت اسفراین خرید سم قارچ کش 1397/6/19 1397/6/12 1397/6/20
7 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه خرید لوازم و اتصالات و اجرای آن 1397/6/13 1397/6/5 1397/6/17
8 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه خرید دیزل ژنراتور و کمپسول آتش نشانی 1397/6/13 1397/6/5 1397/6/17
9 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه خرید هیترهای دوگانه سوز تامین گرمایش مجتمع گلخانه ای 1397/6/13 1397/6/5 1397/6/17
10 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین پیت ماس 1397/6/11 1397/6/4 1397/6/11
12345678910...صفحه آخر