معرفی شرکت


قند آبکوه

شرکت سهامی خاص قند آبکوه در سال 1313 با ظرفیت مصرف روزانه 350 تن چقندر تاسیس و در سالهای 1317 و 1344 طی دو مرحله افزایش ، ظرفیت آن به 1600 تن رسیده است در سال 1349 میزان 99.06 درصد سهام آن به آستان قدس رضوی واگذار گردیده و در سال 1350 توسط آستان قدس رضوی بخش خام کارخانه به 2500 تن و بخش کریستالیزاسیون به 1800تن افزایش ظرفیت یافته و مازاد ظرفیت قسمت خام از 1800 تن ظرفیت کریستالیزاسیون شربت غلیظ تولیدی در تانکهای شربت ذخیره تا پس از اتمام چغندر مصرف و به قند و شکر تبدیل گردد. شرکت در تاریخ 22/4/1345 تحت شماره 628 در اداره ثبت مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است که البته در سال 1391 به دلیل قرار گرفتن در محدوده شهری و مشکلات زیست محیط این واحد تولید از تولید باز ایستاده است .

.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد