چشم انداز


مؤسسه کشاورزی وموقوفات چناران درافق برنامه مؤسسه ای پویا واثربخش خواهدبودکه به اهداف, صیانت وتثبیت کامل مالکیت آستان قدس رضوی وتعیین تکلیف تمامی متصرفین ومستأجرین دراملاک واراضی متعلق به موقوفه ونیزاحیاء مزارع درمنطقه تحت پوشش میرسد.

.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد