دستور العمل نگهداری بیلر


آماده کردن دستگاه درابتداوشروع فصل کار

1)گریس های روی بدنه وقسمتهای مختلف گره زن راتمیزکنید.

2)روغنهای اضافی سطح زنجیرها وگریسهای داخل مجرای تراکم راتمیزنمائید.

3)قسمتهای مختلف دستگاه راطبق جدول مشخص شده دراین کتاب، گریسکاری ونیزروغنکاری نمائید تازنگ ورطوبت جمع شده دراین نقاط خارج شود.

4)فشاربادتایرها راتنظیم کنید.

5)روغن جعبه دنده را کنترل نمائید.

6)کلیه پیچها ومهرها را کنترل ودستگاه را آچارکشی کنید.

7)تنظیمات وهمزمانی کاردستگاه را کنترل و درصورت لزوم تنظیم نمائید.

8)قطعه تعویض شده رادرصورت لزوم آب بندی کنید.

9)لنتهای کلاچ لغزنده به صفحات جانبی نچسبیده باشند فنرهای کلاچ رامجددا تنظیم نمائید.

10)کتاب راهنما را قبل ازشروع کارمطالعه کنید.

نکات مهم برای نگهداری دستگاه پرس علوفه بعدازفصل کار

1)دستگاه درمحوطه سرپوشیده ودورازرطوبت باشد.

2)پس ازکارفصلی دستگاه راازعلوفه پاک کنید.

(موادعلوفه ای رطوبت رابه خودجذب وباعث زنگ زدگی می شوند)

3)گره زن راتمیز و تمام قسمتهای آن راباگریس بپوشانید.

4)مطابق کتاب راهنما،دستگاه رابادقت گریسکاری نمائید.

5)قسمتهایی ازبدنه که رنگ آن پاک شده(بجزداخل مجرای تراکم)رنگ بزنید.*

6)زنجیرها رابوسیله گازوئیل تمیزوسپس گازوئیل باقیمانده راکامل خشک وباروغن 140یا90زنجیرهاراروغنکاری نمائید.

7)لنتهای کلاچ لغزنده چنانچه تحت فشارباشند،بخارآب رابخود جذب وباعث زنگ زدن صفحات جانبی ودرنتیجه چسبیدن صفحات به لنت خواهد شد،برای جلوگیری اززنگ زدگی مهرهای تنظیم فشار فنرراکاملابازکنید.

8)قطعاتی ازقبیل چوب را زیرشاسی دستگاه قراردهید تا لاستیک چرخها اززمین فاصله بگیرند بطوریکه فشارروی آنها نباشد،بعدازتمیزکردن لاستیک ها، برای جلوگیری ازترک خوردن، روی آنهارابپوشانید.

9)قطعاتی که باید تعویض شوند،تهیه ودراین مدت آنها را تعویض نمائید.

10)مجرای تراکم را بوسیله برس گریسکاری کنید.

 
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد