جزئیات خبر
مدیرعامل موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی در گفت‎وگو با آستان نیوز تاکید کرد:
مزرعه نمونه، بستری مناسب برای شکوفایی اقتصاد دانش بنیان

1395/11/30
مزرعه نمونه، بستری مناسب برای شکوفایی اقتصاد دانش بنیان

بحران آب، تحمیل تحریمهای ظالمانه اقتصادی، افزایش قیمت تجهیزات و نهادههای کشاورزی و محروم ماندن بخش کشاورزی از کاربرد تکنولوژیهای جدید دنیا، تولید اقتصادی و پایدار در بخش کشاورزی و فعالان این بخش را با مخاطرات و چالشهای زیادی روبهرو کرده است.
در این مسیر تنها عاملی که میتواند تولید پایدار در کشاورزی را تضمین کرده و توجیه اقتصادی فعالیت در این بخش را به حداکثر برساند، استفاده از نوآوریها و فناوریهای روز است و بر همین اساس برای فعالیت در این عرصه، حرکت به سمت علم و دانش، یافتن روشهای نوین برای بهینهسازی تولید و حداکثر بهرهبرداری از منابع و زیر ساختهای موجود، ضروری است.
موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی طی سالهای اخیر، با ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان، انجام اقدامات ارزندهای را در دستور کار دارد که در گفت و گو با مهندس علی اورعی زارع به آنها میپردازیم.
• در حوزه اقتصاد دانش بنیان چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟
در این زمینه، پروژههایی از جمله تولید بذر سبزی و صیفیجات، تولید و فرآوری گیاهان دارویی و معطر، ایجاد باغ مادری، توسعه باغات متراکم، تولید نهال اصلاح شده میوه به روش کشت بافت، تولید بذر کلزا، بهینهسازی و ارتقای سیستم تصفیه خانه موسسه و ... تعریف و ارائه شده است که پس از دریافت مجوز سرمایهگذاری از سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، عملیات اجرایی این پروژهها آغاز خواهد شد.
• اقتصاد دانشبنیان در برنامههای استراتژیک این موسسه چه جایگاهی دارد؟
بیشتر طرحهای توسعه مزرعه نمونه که در ویرایش جدید برنامه 5 ساله استراتژیک موسسه در زمستان سال 1395 مد نظر قرار داده شده است، مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان است.
برنامههای استراتژیک بلند مدت موسسه در دو سطح یک و دو به ترتیب به موضوعاتی شامل پیادهسازی اقتصاد دانشبنیان و نیز توسعه فعالیتهای تولیدی، تبدیلی و خدماتی دانشبنیان و بهینهسازی تولید میپردازد که از آن جمله میتوان به توسعه گلخانهها، تولید بذر، استقرار سیستم جامع مکانیزه تحت شبکه در حوزههای مالی، بازرگانی، اداری، کشاورزی، دامپروری و ... اشاره کرد.
• به نظر شما چه شرایطی برای تحقق بیش از پیش اقتصاد دانش بنیان در موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مورد نیاز است؟
صدور مجوز سرمایهگذاری توسط سازمان اقتصادی رضوی، تامین هزینههای مالی مورد نیاز طرحهای سرمایهگذاری از محل منابع پیشبینی شده، به کارگیری نیروهای مورد نیاز در زمینههای تخصصی پیشبینی شده در طرحهای توجیهی، آموزش نیروی انسانی موجود در زمینه تغییر نگرش از سیستم تولید سنتی به فعالیتهای دانشبنیان و اختصاص بودجهای مستقل برای فعالیتهای اجرایی دانشبنیان در بخش تحقیق و توسعه همراه با تقویت بنیه علمی این واحد، مهمترین موضوعاتی است که برای نیل به اهداف اقتصاد دانشبنیان مورد نیاز است.
• در حوزه کشاورزی این ضرورتها را چگونه ارزیابی میکنید؟
افزایش کمیت و کیفیت طرحهای تحقیقاتی دانشبنیان نسبت به طرحهای علمی تحقیقاتی در مراکز تحقیقاتی کشور، نخستین بستر مورد نیاز است.
علاوه بر این، میتوان به ارتباط بیشتر و نزدیکتر مراکز تحقیقاتی با کشاورزان و متولیان بخش کشاورزی و طراحی و پیادهسازی الگوی کشت ملی در کل کشور بر مبنای واقعیتهای اقتصادی و سیاسی اشاره کرد. اگر چه نباید لزوم پر رنگتر شدن نقش مدیریتهای جهاد کشاورزی در برنامهریزیهای کشاورزی را برای شکوفایی اقتصاد دانش بنیان نادیده گرفت.
• بازار فروش محصولات دانشبنیان در حوزه کشاورزی را چگونه ارزیابی میکنید؟
بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده توسط معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، محصولی به عنوان دانشبنیان شناخته میشود که واجد شرایطی خاص باشد، به گونهای که ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑاشند، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ داﻧش ﻓﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻓﻨﯽ، ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺑﻮده و ﮐﺴﺐ آن از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ورود ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ. همچنین این محصول ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﺧﺒﺮه است و نیز باید ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ارزش اﻓﺰوده ﻣﺤﺼﻮل شود.
توجه به تعریف مذکور، به وضوح بازار فروش محصولات دانشبنیان را تبیین کرده و مشخص میکند که به دلیل پیچیدگیهای خاص این نوع کالاها، هر شرکت یا شخصی نخواهد توانست وارد عرصه رقابت شود، مگر اینکه کالایی با خصوصیات یا ویژگی-های منحصر به فرد تولید کند.
بنابراین بازار محصولات دانشبنیان، بازاری تقریبا انحصاری و کیفی خواهد بود که به دلیل ویژگی خاص این نوع کالاها، از حاشیه سود بالایی نیز برخوردار است.
387-95

نظرات

نام
پست الکترونیک  
نظرات  
تصویر امنیتی
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

عبارت امنیتی فوق را بازنویسی نمائید
 
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد